: index | programowanie | webmastering | algorytmika | download | projekty | słownik | grafika | flash | linki :

a l g o r y t m y > działania na liczbach >

P R Z E S Z U K I W A N I E   B I N A R N E

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30

 
       

Przeszukiwanie binarne, zwane też połówkowym, jest algorytmem sprawdzającym czy uporządkowany rosnąco ciąg liczbowy zawiera podaną liczbę x.
Algorytm przeszukiwania binarnego korzysta z uporządkowania ciągu liczbowego dzieląc go każdorazowo na połowy. Poszukiwaną liczbę x porównuje się z liczbą środkową ciągu i w zależności od wyniku tego porównania przeszukiwana jest albo lewa, albo prawa część tablicy. Obszar poszukiwania wyznaczają dwa indeksy: start i stop oznaczające odpowiednio początek i koniec przeszukiwanego fragmentu tablicy - rozpoczynając przeszukiwanie zmiennym tym przypisujemy wartości start=1 i stop=n, zakończenie przeszukiwania następuje gdy przeszukiwany fragment tablicy zmaleje do jednego elementu, tj. gdy start=stop.

DANE:
 a   - przeszukiwana tablica (posortowana rosnąco)
 x   - poszukiwana liczba
 n   - rozmiar tablicy
WYNIK:
 prawda, jeśli tablica "a" zawiera liczbę "x"
 1. Przyjmij: start=1, stop=n

 2. Dopóki start<stop:

  • Wyznacz środek przedziału sr=(start+stop) Div 2,

  • Jeżeli poszukiwana liczba x jest nie większa niż liczba w środku tablicy, to odrzuć prawą jej część przyjmując za stop=sr,

  • W przeciwnym wypadku odrzuć część lewą przyjmując za start=sr+1,

 3. Teraz start=stop, zwróć prawdę jeśli a[start]=x.

Type
 Tablica = Array[1..1000] Of Integer;

Function Szukaj(Var a : Tablica; x, n : Integer) : Boolean;
Var
 start, stop, sr : Integer;
Begin
 start:=1;
 stop:=n;
 While start<stop Do
  Begin
   sr:=(start+stop) Div 2;
   If x<=a[sr] Then stop:=sr
   Else start:=sr+1;
  End;
 Szukaj:=(a[start]=x);
End;

Pomimo, iż na ogół algorytm rekurencyjny jest gorszy od iteracyjnego, warto tutaj przytoczyć definicję rekurencyjną funkcji Szukaj przeszukującej binarnie uporządkowaną tablicę liczb:

DANE:
 a      - przeszukiwana tablica (posortowana rosnąco)
 x      - poszukiwana liczba
 start, stop - przeszukiwany fragment tablicy
WYNIK:
 prawda, jeśli tablica "a" zawiera liczbę "x"
 1. Jeżeli start=stop, to zwroć prawdę gdy a[start]=x,

 2. W przeciwnym wypadku:

  • Wyznacz środek przedziału sr=(start+stop) Div 2,

  • Jeżeli poszukiwana liczba x jest nie większa niż liczba w środku tablicy, to przeszukaj lewą część tablicy,

  • W przeciwnym wypadku przeszukaj prawą część.

Type
 Tablica = Array[1..1000] Of Integer;

Function Szukaj(Var a : Tablica; x, start, stop : Integer) : Boolean;
Var
 sr : Integer;
Begin
 If start=stop Then Szukaj:=(a[start]=x)
 Else
  Begin
   sr:=(start+stop) Div 2;
   If x<=a[sr] Then Szukaj:=Szukaj(a, x, start, sr)
   Else Szukaj:=Szukaj(a, x, sr+1, stop);
  End;
End;